HaberinSesiyiz – Haber Merkezi

VİRANŞEHİR TARIM LİSESİ 2.KEZ AVRUPA YOLUNDA..

Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansinin 2019 teklif çağrısı döneminde kabul ederek 40 420 Euro ile desteklemiş olduğu Erasmus+ k102 Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel hareketliliği

TARIMDA DİJİTALLEŞME VE ÜRETİMİN ARTTIRILMASI “

projesi kapsamında 4 öğretmen refakatinde 20 öğrencisi ile Avusturya- Viyana ve Çekya-Prag şehirlerinde 2 haftalık staj programına gidiyor.

İlk hareketlilikler  5Ocak 2020-18 Ocak 2020 tarihleri  arasında  aynı anda 5 öğrenci 1 refatçi öğretmen ile Viyana ve 5 öğrenci+1 refakatçi öğretmen ile

Prag şehirlerine olacaktır.

19 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Prag’a 5 öğrenci +1 refatçi öğretmen
23 Şubat -7 Mart tarihleri arasında Viyana’ya 5 öğrenci+1 refakatçi öğretmen ile       hareketlilikler tamamlanacaktır.

Okul Müdürü Nedim Özkan projenin katılımcı öğrencileri ve velileri ile yapılan toplantıda;şunları ifade etti.

Okulumuz Tarım Teknolojileri ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı alanında sektöre hizmet vermektedir.TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıAlanıMeslekiveTeknikEğitimin biralanıolarakgelişenteknoloji,pazarverekabetortamınınartmasıileglobalolaraksüreklivehızlı birgelişimsürecindedir.Eğitimhizmetiaynımüfredatlaverirkensektörlerdeoluşanhızlıgelişmelerve yeni taleplere öğrencilerimizin uygun beceriler ve bilgi kazanmaları güçleşmektedir. Bu da hem bizlerin kaliteli mesleki eğitim verememize hem de bu öğrenim programlarını ilgilendiren Tarım

TeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığısektörünefaydalıolacakelemanyetiştirilememesine yol açmaktadır. Ayrıca okul rehberlik servisimizin yaptığı çalışmada öğrencilerimizin gelecekteki

,yaşamlarınınşuanyaşadıklarındanfarklıolacağınadairinançlarınınolmadığınıortayakoymuştur.

Projemiz, Türkiye’ deki gençlerin gerekli bilgi, beceri ve teknolojik yeniliklerle donanımlı bir şekilde TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığısanayisiişgücüneistihdamedilmeleri,Mesleki veTeknikeğitiminuygulamalarındakaliteninartması,teknolojikyeniliklerekolayadapteolunması, öğrencilerin alanlarında gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, istihdam edilmeleri ve mesleki adaptasyonununkolaylaştırılmasıamacıylaülkelerarasındakiişbirliğikurulması

-Eğitim ile sanayi arasında istihdam ilişkisini güçlendirmeyi

-Ekonomik gelişme stratejileri ile Mesleki Eğitim politikalarının örtüşmesini sağlamayı
-ÖğrencilerinMeslekiveTeknikeğitimidahaçokseçmelerinisağlamayı,dahabaşarılıöğrencilerin gelmesinisağlamayıvegelenöğrencilerindemeslekibilgivebecerileriniartırarakdevamsızlıklarını daazaltmayı,
-Öğrencilere Sektör koşullarına uygun mesleki bilgi ve beceriler kazandırmayı,Öğrencilerin yabancı dili öğrenme ve kullanmalarını sağlamayı,

-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF)’ e uygun olarak öğrencilerin uygun yeterlilikler kazanmaları,
-Öğrencilerinüreticilik,müteşebbislikveyeniteknolojiyitakipetmelerineyönelikbilgivebecerileri geliştirmeyi,
-OkulumuzTarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıAlanındaMeslekiEğitim müfredatımızınAvrupastandartlarındayenilenmesiveKurumuzunulusallaştırılması
-GelişmişAvrupaülkelerindekiMeslekiEğitimuygulamalarınıyerindegörmevemodern teknolojilerininülkemizedeentegreolmasınıamaçlamaktayız.

TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıalanındasektörünihtiyaçduyduğukaliteliiş gücününyetirtirilmesiiçinkamukurumlarıveözelsektördeişbirliğiiçindeolmasıgerekmektedir. TarımTeknolojileriileHayvanYetiştiriciliğiveSağlığıteknikerindenmühendisineherkademede görevyapacakniteliklielemanıneğitilmesihedeflenmelidir.Gelişmehızıartanbualandaistihdam edilmiş personelin de sürekli eğitimlerle yeni gelişmelerden haberdar olmaları ve kullanmaları sağlanmalıdır. Bu bağlamda nitelikli olarak iş gücüne katılacak mesleki ve teknik lisesi

öğrencilerileriningüneşpanelleriniveDijitalTarımyetiştirmealanındadeneyereköğrenmelerinive sektörün ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli olarak yetiştirilmesini gerektirmekte ve bu hareketlilik projesine olan ihtiyacı ortayakoymaktadır.

Bölgemizdedetoprağınverimlikullanılmasıvetarımdanyeterinceçıktıalınmasıiçinbazıalanlarda iyileştirmelereihtiyaçduyulmaktadır.Bunlarınbaşındatarımalanındadijitalleşmedengeçmektedir. Ancakkullanılancihazlarınçoğunluğuelektrikenerjisikullanılmasıvetarlalaırnelektriksantrallerine uzak olması bizi güneş panellerineyönlendirmektedir.

BusayedetarımsalalandaenerjiüretimigerçekleştirilecekveDijitaltarımdevrimindeülkemizdaha hızlıadapteolabilecektir.Projemizbuihtiyaççerevesindeortayaçıkmışveyurtdışındagerekgüneş panellerininkurulumuvekullnaımıgereksedijitaltarımvetoprakkullanımıolsunöğrencilerimizin Şanlıurfayageridönüşleriverimliveyerindeolacaktır.

Hareketlilik Projemizin Amaçları:

 1. Katılımcı öğrencilerimizihtiyaç Tarımsal alanda kullanılan güneş panellerini ve Dijital Tarım özelliklerinivekullanımmetotlarınıöğrenecek,bunlarıdevrelerebağlamabecerisinesahipolacakve panelkullanımıvetakılıpsökülmesiileilgiliçeşitliuygulamalaryapabilme.
 2. Meslekiolarakteknolojikgelişmeleriizleme,meslekivekişiselolarakkatılımcılarıngelişimlerini sağlama.
 3. Katılımcılarınkendilerinigirişimcilik,üreticilikbecerileringeliştirmevekendilerineözgüven duygusuverme.
 4. Meslekiveteknikeğitimiokullararasındacaziphallegetirmevedevamedenöğrencilerindeokula olanistekleriniartırarakdevamsızlıklarınınhattaokulterkininönünegeçme.
 5. Ülkemizdekimeslekiveteknikeğitimkalitesininartırılmasınakatkıdabulunma.
 6. Avrupastandartlarınıuygulayarakyapılanişlerinkalitesiniartırma.
 7. Bireylerinişpiyasasındadisiplin,saygıveilkelibirşekildeolmabecerilerinikazandırma.
 8. Meslekiveteknikeğitimmezunlarınınişbulmalarınıkolaylaştırma.
 9. Meslekiveteknikeğitimmezunlarınınsektörünistediğimeslekiyeterliliğevekaliteyeulaşmalarını sağlama.
 10. Öğrencilerinenazbiryabancıdiliöğrenmelerininsağlanmasıveyabancıdilbilinçlerinin geliştirilme.
 11. ZiyaretettiğiülkedekikültürfarkınıtanımaveABvatandaşlığıbilincini kazandırma


14 Aralık 2019 - 15:50 'de eklendi ve 98 kez görüntülendi.
Etiketler :
Yunanistandan Turkiyeye noel mesajı! Yunanistandan Turkiyeye noel mesajı!
Adanada son yılların en yüksek yağış miktarı Adanada son yılların en yüksek yağış miktarı
Viranşehirde trafo patladı! Viranşehirde trafo patladı!
Adana sel felaketi Adana sel felaketi
Kaliteli ürün yetiştiricinin hekime güvenini artırıyor Kaliteli ürün yetiştiricinin hekime güvenini artırıyor
Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın intihar mı etti? Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın intihar mı etti?
HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

SON DAKİKA